Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIL-1026 Metafysikk og bevissthetsfilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i dette studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i enkelte emner på 2000-nivå, så som FIL-2031 Metaetikk og FIL-2032 Moralpsykologi.

Studiepoengreduksjon

FIL-1015 Erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi 10 stp

Innhold

Hva er virkeligheten? Hva vil det si å eksistere? Hva utgjør en tings vesen, natur eller identitet? Hva skiller bevisste vesen fra det som ikke er bevisst? Hva er bevissthet? Har vi fri vilje eller er våre handlinger bestemt fra tidenes morgen? Finnes det egentlig noe annet enn naturens og fysikkens absolutte minstedeler?

I metafysikk og bevissthetsfilosofi tas det opp grunnleggende tema og spørsmål om virkeligheten, oss selv og vår plass i verden. Emnet er en bred innføring i utvalgte sentrale tema i metafysikk, så som eksistens (ontologi), identitet og forholdet mellom en ting og dens deler (mereologi), forholdet mellom partikulære individ og generelle egenskaper (universalier), modalitet og kausalitet. I tillegg innfører emnet i sentrale teorier innen bevissthetsfilosofi og berører tema som bevissthetens natur, personlig identitet, aktørskap og fri vilje.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist levere et skriftlig førsteutkast på semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer.

Utkastet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 3000-3500 ord og en skriftlig skoleeksamen på 4 timer. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Semesteroppgaven teller 60 % av den samlede karakteren, mens den digitale skoleeksamen teller 40 %. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.