Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIL-2041 Filosofihistorie - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet filosofihistorie.

Studiepoengreduksjon

FIL-1006 Filosofihistorie II 5 stp

Innhold

Emnet er en fordypning i en eller flere tekster, tenkere, tradisjoner eller tema innen en eller flere epoker i vestlig filosofihistorie. Dette kan gjelde antikken, middelalderen, renessansen, nytiden, opplysningstiden, 1800-tallets filosofi, eller moderne klassikere fra det 20. århundret. Emnet kan også trekke inn elementer fra ikke-vestlige tanketradisjoner.

Emnet vektlegger nærlesing av originale tekster og utvikling av forståelse for den historiske epoken de ulike bidragene springer ut av

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave på 2000-2500 ord, eller en muntlig presentasjon på ca. 10-15 minutter og på bakgrunn av skriftlig materiale (powerpoint eller handout).

Tema og problemstilling for øvingsoppgaven eller presentasjonen avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig to-ukers hjemmeeksamen på 3500-4000 ord og en halvtimes muntlig eksamen.

Tema og problemstilling for hjemmeeksamen oppgis av faglærer innen oppgitt frist.

Hjemmeeksamen teller 60 % av karakteren, mens muntlig eksamen teller 40 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 10.11.2021 innlevering 24.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.