Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIN-1022 Finsk grammatikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i kvensk og finsk, studieretning finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1016 Praktisk finsk 1 eller tilsvarende.


Innhold

Emnet behandler grunnleggende lyd- og bøyningslære samt bruk av kasusformer i forskjellige setningstyper i finsk standardspråk. Strukturen av fonologiske fenomener og bøyningsformer som brukes i dagens finsk, vil bli studert. Emnet består av teori om strukturer, analyser av ordformer og setningstyper og øvinger hvor man trener på å bruke forskjellige bøyningsformer og produsere setninger. Emnet introduserer også kompliserte strukturer som brukes særlig i finsk skriftspråk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1016 Praktisk finsk 1 eller tilsvarende.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har god kunnskap:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare på eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk. 

Undervisning

Ukentlig undervisningen på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert høstsemester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

Eksamen består av: 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 23.11.2021 innlevering 30.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.