Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIN-1110 Finsk litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i kvensk og finsk, studieretning finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om finsk litteraturhistorie og sentrale forfattere. Skjønnlitteratur blir studert i en sosial- og kulturhistorisk kontekst. Pensum leses på finsk og skandinaviske språk. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller svensk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Emnet inkluderer et nettbasert skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.11.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIN-120 Finsk grunnfag, deleksamen litteratur 10 stp
Undervisning Høst 2021
nettbasert undervisning via Fronter.
Forelesning Ta kontakt med faglærer for nærmere informasjon om oppstart.

f.aman. Anitta Hannele Viinikka-Kallinen
Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 27. november Innlevering: 1. desember Oppgavesett utleveres og besvarelsen innleveres i wiseflow.

Arbeidskrav Frist for arbeidskrav 27. oktober