Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIN-3110 Narrasjonsteori - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i finsk og kvensk og kan tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til masterstudier i finsk og kvensk.

Innhold

I emnet vil du studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra finsk og kvensk litteratur. Periodeinndelingen anvendes som bakgrunn. Skjønnlitterære tekster plasseres også i en allmenn kunstteoretisk og litterær kontekst. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres. Du vil spesialisere deg på en litteraturhistorisk periode, et tema eller en litterær sjanger og gjør deg kjent med både skjønnlitterære tekster og teori fra et valgt tema.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

 Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

•    de sentrale litteraturteoriene og fagets allmenne historie

•    sentral tolkningstradisjon i finsk litteratur

Ferdigheter

Du kan:

•    skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon

•    lese og analysere skjønnlitteratur selvstendig med støtte i relevante teoretiske og litteraturhistoriske kilder

•    plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk og norsk/svensk. Eksamensspråk: Finsk, svensk, norsk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av 14 timer forelesninger, seminar- og gruppearbeid samt individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:  

•    én skriftlig oppgave på ca. 8-10 sider

Arbeidskravet vurderes med "Godkjent" / "Ikke godkjent".

Eksamen består av:

•    en ukes hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 15.11.2021 innlevering 22.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.