Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FLY-3002 Luftartsteknologi og bærekraftig luftfart - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter  på Master i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet tar seg av dagens og fremtidens luftfartsteknologi.  

I emnet vil hovedvekten være på teknologiske løsninger for å redusere luftfartens negative miljø- og klimapåvirkning. Dette inkluderer energieffektivisering av fly og flyoperasjoner, nye bærekraftige drivstoff som biobrensel og hydrogen, og utviklingen av hybride og elektriske fly.  

I emnet vil vi diskutere hvilken rolle transportsektoren generelt og luftfarten spesielt spiller i globale miljø- og klimautfordringer, den historiske utviklingen i sektoren, framskrivninger, og mulige strategier for en bærekraftig luftfartssektor. 

Emnet vil også ta seg av tilrettelegging og virkemidler for å fremme teknologiutvikling, internasjonale og nasjonale mål og veikart. samt mulige nye markeder og forretningsmodeller for introduksjon av ny teknologi. 


Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten … 

Ferdigheter: 

Studenten … 

Generell kompetanse: 

Studenten...  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Enkelte forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med to samlinger. Samlingenes varighet er to hele undervisningsdager.  

Undervisningen vil bestå av forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner, og selvstendig arbeid. 


Eksamen

To deleksamener: 

Begge deler må bære bestått for å få endelig karakter i emnet. 

Karakterregel: Bokstavkarakter A - E,  F - stryk. 

Det gis kontinuasjons-/utsatt eksamen for studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære arrangerte eksamen. Kontinuasjons-/utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester.  Kontinuasjonseksamen tilbys for den del av eksamen som ikke er bestått.