Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudium friluftsliv og bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding

Studiepoengreduksjon

FRI-1410 Reindrift, utmark og vassdrag 10 stp

Innhold

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 1 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdsels- og bruksformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell og vidde, skog, vann og vassdrag. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for ferdsel og opphold i natur og bruk av natur. I tillegg fokuseres det også på å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe i natur. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisnnigen. Høstningskultur og forståelser for samisk kultur er temaer som berøres i emnet.

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, egenstudier, egenferder, studentseminarer og annet selvstendig studentarbeid.


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 500 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, seminarer, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid. Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv for ulike grupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

I undervisningsplanen fremgår det hva som er obligatorisk undervisning samt for- og etterarbeid til turer.

 

Eksamen og vurdering

Vurderingsformen i emnet er en individuell, muntlig eksamen basert på mappeinnleveringer og pensum.

 

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Karakteren gis som en samlet karakter etter en helhetlig vurdering av mappa og muntlig eksamen.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.