Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat hvor kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt, er sentralt.

Emnet er primært beregnet på studenter som tar master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også være relevant for masterstudenter på andre retninger i fiskeri- og havbruksvitenskap hvor slik kunnskap er ønskelig. Emnet kan også være aktuelt for master i marin bioteknologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. Det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning. Fokus er på fett og proteiner, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære næringsstoffer behandles i kurset. Det legges vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring.

Andre temaer som belyses er sensorisk analyse, tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og miljøgifter i mat. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddelkjemiske eller ernæringsmessige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff.

Sikkerhetsopplæring: Før gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave må studentene ha gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for arbeid i laboratorium, HMS-0500, eller tilsvarende og fått opplæring i de interne rutiner ved det aktuelle forskningslaboratoriet.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Søknadskode 9371.


Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Undervisningen omfatter 20 doble forelesningstimer. I tillegg veiledes studentene ved gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave i forskningslaboratorium og ved rapportering. Studentene gjennomfører semesteroppgaven i grupper på 2 til 4 studenter og hver gruppe skriver samlet rapport. Totalt arbeidsmengde beregnes til en effektiv arbeidsuke - cirka 40 timer. Emnet undervises i høstsemesteret med avsluttende eksamen i slutten av semesteret.

Eksamen

3 t skriftlig skoleeksamen (teller 50 %) og semesteroppgave (teller 50 %). Begge vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved stryk på en av deleksamenene (skoleeksamen eller semesteroppgave) må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt.


Dato for eksamen

Semesteroppgave utlevering 10.11.2021 innlevering 10.12.2021;Hjemmeeksamen utlevering 13.12.2021 innlevering 13.12.2021;Semesteroppgave utlevering 10.11.2021 innlevering 10.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Se timeplan
Forelesning prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Karl-Erik Eilertsen
Eksamensseminar prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Karl-Erik Eilertsen
Lab Informasjon om lab vil bli gitt av faglærer

prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Karl-Erik Eilertsen
Tone Friis Aune
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen