Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

I innledningen beskrives jordens dannelse, alder og sammensetning. Den geologiske syklusen og grunnleggende geologiske prinsipper forklares. Emnet fortsetter med forelesninger om prosesser og produkter i jordens indre og på overflaten: mineraler, bergarter, bergartsdannende prosesser, platetektonikk, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen, jordskjelv og jordens indre, forvitring, erosjon og avsetning forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser. Grunnvann og energi- og mineralressurser omhandles, likeså miljøgeologiske aspekter av faget. Under øvelsene gjennomgås de vanligste mineraler og bergarter, og landformer studeres ved hjelp av kart og flybilder. En tre dagers feltekskursjon holdes i september, i begynnelsen av kurset. Studentene besøker da en rekke lokaliteter med variert geologi, og skriver rapport og presenterer muntlig sine observasjoner.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

36 timer forelesninger og 22 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjente øvelser

-godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutsytr (hjelmer, refleksvester etc.) og bruk av geologisk ustyr i felt (hammer, lupe, spade etc.)

-godkjent ekskursjonsrapport


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 15.12.2021 innlevering 15.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp
Undervisning Høst 2021
Første oppmøte: Feltekskursjon
Forelesninger f.lekt. Erland Hilmar Tonning Lebesbye
Øvelser f.lekt. Erland Hilmar Tonning Lebesbye
Øvelser gr. 1 stip. Vårin Trælvik Eilertsen
Øvelser gr. 2 stip. Vårin Trælvik Eilertsen
Øvelser gr. 3 stip. Vårin Trælvik Eilertsen
Feltkurs gr 1 f.lekt. Erland Hilmar Tonning Lebesbye