Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Etter og -videreutdanningsemne på masternivå.

Innhold

Utdanningen skal heve kompetansen i barnevernet og skal bidra til å forebygge utbrenthet og redusere turnover gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte skal motta veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Derfor har denne videreutdanningen som mål å kvalifisere erfarne ansatte i barneverntjenestene til å inneha rollen som kollegaveileder for den nytilsatte. 

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

Videreutdanningen går over to semestre og gir 30 studiepoeng.  Den organiseres med 2 felles nasjonale samlinger i Tromsø, digitale læringsressurser og 3 lokale/regionale samlinger i grupper. 

I videreutdanningen arbeider kandidatene med forståelse av veiledningsteorier, med kunnskapsgrunnlaget for veiledning, med forståelse for veiledningspedagogikk, veiledningsmodeller og veilederroller. Veiledning av nyansatte kan ha ulike formål: saksveiledning, debrifing og støtte i vanskelige saker, samt bidra til en profesjonell og faglig utvikling av den nyansatte. Veilederstudentene må dermed trenes i ulike tilnærminger til veiledningsfaget. Ferdighetstrening er sentralt i utdanningen, for å trene veilederstudentene i å planlegge, gjennomføre og evaluere en veiledningsprosess. Gjennom tilbakemeldinger på video av egen veiledning, rollespill og andre aktive pedagogiske virkemidler fremmes studentenes praktiske veilederkompetanse. 

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre med til sammen 18 hele dager i samling, inkludert en eksamensdag. I tillegg kommer individuelle arbeidskrav og veiledningsøvelser på eget tjenestested. Studiet krever at kandidater i fulltidsstilling frigjøres på deltid til deltakelse i fellessamlinger og veiledningsgrupper, samt at kandidatene får tid til å veilede kolleger i egen praksis. Arbeidsgiver kan søke Bufdir om økonomisk støtte for deltagere på utdanningen. 


Søknadsfrist

15. april 2021

Opptakskrav

Krav som må dokumenteres ved søknad:

Dersom flere kvalifiserte søkere, enn studieplasser, prioriteres de i følgende rekkefølge:  

Søkere som kan dokumentere at de har:  

Utdanningen er nasjonal og det er et ønske at ulike kommuner/barneverntjenester inkluderes i utdanningen. Skulle det være mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil tildeling av studieplasser kunne begrenses på bakgrunn av ønske om geografisk spredning. 

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak til studier ved UiT.  

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende.

Søk på studiet: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT

ØKONOMISK TILSKUDD TIL UTDANNINGEN:

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 110 000 kroner for arbeidsgivere som sender ansatte på utdanningen. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Informasjon og søknad om tilskudd finnes på Bufdirs hjemmeside.

OBS: Det må søkes om opptak til utdanning og tilskudd hver for seg. Søknad om tilskudd må sendes til Bufdir innen 30. april 2021. Arbeidsgiver må søke Bufdir om tilskudd før søker får svar på opptak. Les mer om regelverk for tilskudd her.


Hva lærer du

Formålet med videreutdanningen i kollegabasert veiledning for erfarne ansatte i barneverntjenestene, er å utdanne kandidater som har høyt barnevernfaglig kunnskaps- og erfaringsnivå og som kan bruke dette til å veilede mindre erfarne kollegaer gjennom etiske og faglige krevende prosesser. Målet med veiledningen er at kvaliteten på barnevernfaglige analyser, vurderinger og praksis sikres og videreutvikles, og at den nyutdannete/nytilsattes kompetanse og trygghet på egen faglighet styrkes. 

Veilederutdanningen skal gi kandidatene kunnskap om, og ferdigheter i, å utvikle og ivareta nyansattes faglige utvikling og bidra til en yrkessosialisering som fremmer trygghet og profesjonell utvikling.  

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er på mastergradsnivå. Det er organisert i 5 samlinger  over to semester, og i tillegg kommer læringsaktiviteter mellom samlingene og individuelle arbeidskrav.

Utdanningen har 2 nasjonale fellessamlinger i Tromsø på til sammen 6 dager i løpet av studieåret, hvorav 5 dager er undervisningsdager og 1 dag er avsatt til eksamen. Det er 3 regionale samlinger på 4  dager hver og hvor ferdighetstrening og veiledning står i fokus for å mestre rollen som kollegaveileder. De regionale gruppene vil organiseres og vil kunne være i hhv Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. De regionale gruppene gjennomføres i samarbeid med RBUP Øst/Sør, RKBU Vest og RKBU Midt-Norge.

Veilederutdanninga er fundert på deltakeraktive læringsformer. Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring, blant annet ved å bringe problemstillinger og videoklipp fra egen praksis/veilederpraksis med til undervisningen. Arbeidsformene er forelesninger, seminar/ gruppearbeid med veileder, veiledning på egen veilederpraksis, litteraturstudier og skriftliggjøring (f.eks. refleksjonsnotater). 

Det pedagogiske målet er å skape best mulig samsvar mellom læringsformene i studiet og arbeidsformene som studentene benytter til veiledning av den nytilsatte i egen praksis. I utdanningen skal det være variasjon i undervisnings, lærings- og arbeidsformer innen hver enkelt samling. Undervisnings, lærings- og arbeidsformer vil variere i forhold til hvilket læringsutbytte som er i fokus.

Undervisning/fellessamling

Det forventes at studentene forbereder seg til samlingene gjennom å arbeide med faglitteratur og praktisere kollegaveiledning. Det vil si å arbeide aktivt med veiledning mellom samlingene, og forberede seg på å legge frem problemstillinger og videoklipp fra sin egen (veilednings-)praksis. Den pedagogiske modellen legger til rette for veksling mellom ulike problemløsningsaktiviteter/modeller, drøftinger og ferdighetstrening, og tar sikte på integrasjon av teoretisk-, empirisk- og erfaringskunnskap i utøvelse av veiledning. 

Forelesninger

Teoretiske og empiriske perspektiver på veiledning vil bli belyst gjennom forelesninger som skal gi studentene forutsetninger til kritisk vurdering av ulike veiledningsteorier og kunnskapsgrunnlaget for virksom veiledning.  Forelesningene skal danne grunnlag for det videre arbeid med lærestoffet gjennom selvstudier, i seminargrupper og i veiledning.  

Gruppearbeid og seminar

Gruppearbeid og seminarer vil ta utgangspunkt i sentrale problemstillinger knyttet til læringsmålene og studentenes veiledningserfaringer. Ferdighetstrening er sentralt i gruppene. Vi jobber med problemstillinger som i stor grad hentes fra egen praksis og det gis veiledning på kandidatenes veiledning.

Evaluering

Evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen, og gjøres både skriftlig og muntlig. Målet med evaluering er bevisstgjøring av sammenhengen mellom mål og midler, mellom innsats og utbytte, og ulike sider av læreprosessen. Åpenhet og saklighet fremholdes som idealer og krav i all evaluering. Evaluering skal sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse som er forenlig med god yrkesutøvelse. 

 

Samlingene for høst 2021 og vår 2022 er planlagt slik:

uke 38 Nasjonal samling i Tromsø 20. - 22. september 2021 

uke 45  Regional samling 08. - 11 november 2021

uke 3:  Regional samling 17.-20. januar 2022

uke 11:  Regional samling 14.-17. mars 2022

uke 19: Nasjonal samling i Tromsø 09.-10 .mai 2022

uke 19: Eksamen i Tromsø 11. mai 2022

Det tas forbehold om endringer frem til opptaket av studiet er gjennomført


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

Eksamen:

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. 

Studenter som ikke består får adgang til kontinuasjonseksamen. 

Viser til forskrift om eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.​


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 24.09.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første samling: uke 39, regional samling uke 46
Samlingssted 1. semester velg sted Nasjonal samling uke 39 i Tromsø. Regional samling: uke 46

Regionale samlinger prof. Camilla Lauritzen
uni.lekt. Mariann Bellika Hansen
uni.lekt. Anne-Kari Johnsen
regional samling uke 46

Samlingssted 1. semester Nasjonal samling uke 39 Tromsø, regional samling uke 46,Tromsø

Nasjonal samling uke 38 Tromsø prof. Camilla Lauritzen
uni.lekt. Anne-Kari Johnsen
Nasjonal samling uke 39 Tromsø, regional samling uke 46,Tromsø