Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

HIF-1000 Alt du trenger for å studere språk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i engelsk, nordisk språk og litteratur, spansk og latinamerikanske studier, kvensk og finsk, nordsamisk som morsmål, russisk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Målgruppa er alle som ønsker å utdanne seg i et språkfag, og språkinteresserte studenter fra andre fag, f.eks. psykologi, filosofi, sosiologi, antropologi eller matematikk.


Innhold

Dette emnet er en grunnleggende innføring i språkvitenskap og gir studentene de analyseverktøy de trenger for å studere språk på universitetsnivå. Alle mennesker er utstyrt med en språkevne som setter oss i stand til å produsere og forstå stadig nye ytringer som vi aldri har vært borti før. Denne kreativiteten innebærer at den menneskelige språkevnen er vesentlig annerledes enn kommunikasjonssystemene vi kjenner til fra dyreverdenen, og at språkevnen er en essensiell egenskap ved det å være menneske. Språkvitenskap er studiet av hva denne kompetansen består i, hvordan den tilegnes, hvordan den varierer på tvers av språk, og hvordan vår faktiske språkbruk bidrar til at språk endrer seg over tid.

Emnet fokuserer på språkvitenskapelige grunnbegreper og analyseverktøy, med særlig vekt på lydlære (fonetikk og fonologi), ordlære (morfologi), setningslære (syntaks) og betydningslære (semantikk og pragmatikk). Studentene skal også få et innsyn i hvordan språk varierer i tid og rom (historisk lingvistikk, dialektologi og typologi). I tillegg til dette berøres forholdet mellom språk og psykologi (språktilegnelse, språkpatologi, flerspråklighet), forholdet mellom språk og samfunn (sosiolingvistikk) og anvendelse av språkvitenskap i for eksempel oversettelse og språkteknologi.


Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret). 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du behøver ikke å oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Hver uke tilbys det to timer forelesning og to timer seminar med praktisk oppgaveløsning. Det vil være tilgang til et utvalg digitale læringsressurser som benyttes for å lære, øve og diskutere i Canvas. 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til avsluttende eksamen:

Eksamensform: Skriftlig, digital hjemmeeksamen på fire (4) timer (i WISEflow). Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A til F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret). Dato for kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av februar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret).