Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

HIS-3004 Historiebruk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan tas som valgemne av studenter på master i russlandsstudier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp historiebruk i vid forstand. Det dekker historiebevissthet og historiebruk i bl.a. kulturvern, museer, skoleverk, kulturforvaltning, dannelse av kollektive identiteter, minnepolitikk, kommersielle sammenhenger og populærkultur.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C.

Studenter på lektorutdanninga 8-13 med studieretning historie må ha bestått fordypningsoppgaven.

Studenter med bachelor i russlandsstudier med fordypning i historie og bacheloroppgave med minimum karakteren C kvalifiserer også for opptak.


Hva lærer du

Etter bestått emne harstudenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

12 dobbeltimer (2x45 min) forelesninger/seminar og ekskursjon.

For studenter på master i historie: I løpet av semesteret gjennomgår studentene fem dagers hospitering på arbeidsplass/institusjon som virker innenfor det historiefaglige feltet, som museum, arkivverk og bibliotek. Formålet med hospiteringen er å gi studentene et innblikk i historikervirket og historiebruk i praksis, og samtidig nærmere kjennskap til ulike deler av arbeidslivet hvor historiefaglig kompetanse er etterspurt.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

For alle: Deltakelse på seminar med 10 minutters muntlig framlegg over oppgitt tema, som forberedelse til eksamen (prøveforelesning). Seminaret foregår intensivt over 1-2 dager avhengig av antall studenter, og alle forventes å stille som tilhørere og gi tilbakemelding til sine medstudenter på framlegg.

For studenter på master i historie: Innlevering av refleksjonsnotat på 2 sider som beskriver innholdet i hospiteringen og gir en refleksjon over læringsutbyttet.

Eksamen:

Eksamen består av en forelesning på 20 min over et historiedidaktisk emne. Studentene har anledning til å foreslå emne og problemstilling for forelesningen, men oppgaveformuleringen må godkjennes av fagansvarlig. Utlevering av godkjent oppgave skjer en uke før forelesningene (eksamen) starter.

De som ikke foreslår emne, eller som ikke får godkjent foreslått emne, får tildelt et emne av fagansvarlig. Forelesningen (Eksamen) er normalt åpen for alle. Det gis bokstavkarakterer A-F, der F er stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan på nett Se undervisningsplan i Canvas
Forelesning Se undervisningsplan i Canvas

prof. Stian Bones
f.aman. Marianne Neerland Soleim
prof. Kari Aga Myklebost
forsker Joakim Aalmen Markussen
John Mcnicol
Første gang: Se timeplan på nett

Eksamen Eksamen (20 min. prøveforelesning) uke 50; onsdag 11. - fredag 13. desember 2019.