Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

KVE-1009 Kvensk grammatikk II - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emne kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende  KVE-1007 Kvensk grammatikk 1. Det anbefales også  kunnskaper tilsvarende KVE-1006 Praktisk kvensk 1.

Studiepoengreduksjon

KVE-1005 Skriftkvensk med variasjoner 10 stp

Innhold

I dette emnet vil du lære om sentral kvensk morfologi og syntaks, inkludert kompliserte setningstyper, fraser og morfologiske kategorier. I undervisningen vil bl.a. følgende bli gjennomgått:

1)  Følgende setningstyper: referative setninger og modifiserende setninger

2) kasusbruk i disse setningstypene

3) infinitte verbformer, bruk av aktiv og passiv


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga skal foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Eksamen kan besvares på kvensk eller norsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert en oppstartsamling, men den videre undervisninga vil være nettbasert og du får veiledning via nett (Canvas og e-post). Ved behov vil det kunne arrangeres noe klasseundervisning i løpet av semesteret.

I nettundervisninga vil du få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Målet med oppgavene vil være å lære å danne kvenske setninger og former samt å analysere dem grammatikalsk.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og det vil være mulig å velge mellom kursmateriale med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du kan bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene. Undervisninga vil foregå parallelt med KVE-1008.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.11.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.