Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

KVE-3010 Kvensk språkforskning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk.

Innhold

Studentene får en innføring i språkforskningstradisjoner og -metoder, og innsikt i noen retninger innen moderne språkforskning. Fokuset er hvordan teoretiske tilnærminger og metoder har vært brukt i forskningen av kvensk språk. Emnet drøfter også historisk fennistisk (forskningen av finsk språk) forskningsparadigme, og paradigmets relevans for kvensk språkforskning.

Emnet presenterer generelle prinsipper og metoder i historisk, sammenlignende språkforskning og ulike modeller for språkslektskap mellom uralske språk. Emnet gir en innføring i forskning av språkkontakter, og fokuserer spesielt på låneord i kvensk i denne sammenheng.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

•    teoretiske retninger og metoder innen moderne språkforskning av kvensk

•    forskningstradisjoner innen finsk språkforskning

•    sentrale begrep som diakronisk og synkronisk språkforskning

•    den uralske språkfamilien, forskning av låneord og språkkontakter

•    kjennskap til språksamlinger i kvensk

Ferdigheter

Du kan gjøre rede for:

•    teoretisk og metodisk tilnærming i noen studier av kvensk

•    plassering av de østersjøfinske språkene innen den uralske språkfamilien

•    låneord i kvensk fra ulike perioder og språk, og hva de forteller om språkkontakter


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk.

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, seminar, muntlige og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen: 

Eksamen består av: 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.11.2021 innlevering 07.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.