Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

KVI-1110 Norsk modernisme - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 20 stp

Innhold

Norsk modernisme er en fordypning i en kunsthistorisk periode. Emnet tar for seg kunst, design og arkitektur og tilbyr inngående studier av enkeltkunstnere/arkitekter og enkeltverk samt tematiske og teoretiske perspektiver. Emnets mål er å få en større forståelse for modernismen som prosjekt og som epoke. Emnet drøfter modernismens formale og ideologiske fellestrekk, og reiser også spørsmålet om modernismen er et avsluttet kapittel eller om den fortsatt spiller en rolle.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter:

Kompetanse

Du har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

Prøven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 17.11.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.