Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-1050 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene kompetanse om læreren som kunnskapsarbeider i praksis. Studentene skal både beskrive og vurdere læringsledelse og skolefaglig ekspertise. I tillegg skal emnet gi øvelse i å lese og skrive akademiske tekster om læreryrket. De skal kunne gjengi hovedinnholdet i tekstene, og gi en vurdering av argumentasjonen. Arbeidet i praksisgruppen blir en læringsarena for å øve seg i faglig argumentasjon og deltakelse i et fagfellesskap. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

 

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er arbeid i gruppe med fagtekster, deltakelse i seminarundervisning, observasjon av praksislærer innenfor egne studiefag og profesjonsintervju, samt skriveseminar med vekt på akademisk skriving på et grunnleggende nivå. Emnet forutsetter også selvstudium av fagtekster om læreryrket med vekt på læringsledelse og skolefaglig ekspertise, samt metodelitteratur.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Forelesning f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
Sem. klasse 5-10 gr. A ENG NAT SAMF f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
Sem. klasse 5-10 gr. B MAT NOR f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
Sem. klasse 5-10 gr. C f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
Sem. klasse 1-7 gr. A f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
Sem. klasse 1-7 gr. B f.aman. Yvonne Sørensen
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad