Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-1051 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 6 - 8 åringene og begynneropplæring. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å drøfte elevens kompetanse innenfor ulike fag og utviklingsområder. Emnet skal også gi innsikt i betydningen av systematisk observasjon og dokumentasjon som grunnlag for tilpasset opplæring.  

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, praksismøter og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om elevers utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende fire deler:  

Det skal være sammenheng mellom de ulike tekstdelene. 

Formkrav: 9 - 10 A4-sider/ 3600-4000 ord. 

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Siv Anita Bjørkli-Eriksen
uni.lekt. Linda Hjemgård Johansen
uni.lekt. Ingrid Karoline Jakobsen
uni.lekt. Bjørn-Henrik Johannessen
uni.lekt. Harald Eivind Moe
Faggruppe KH uni.lekt. Harald Eivind Moe
Faggruppe ENG uni.lekt. Ingrid Karoline Jakobsen
Faggruppe SAMF uni.lekt. Bjørn-Henrik Johannessen