Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-1710 Samisk innføringskurs, del 1 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere

Innhold

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år


Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.06. på UiTs Søknadsweb.søknadskode 5000, gjelder for videreutdanning for lærere

Opptakskrav

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Studiet bygger på samisk 2. språk på videregående eller tilsvarende. Studenter som mangler kunnskaper, oppfordres til å ta nybegynnerkurs i samisk før oppstart. All undervisning foregår på samisk, med fokus på muntlig kommunikasjon.

For videreutdanningsstudenter gjelder forkunnskapskravet fullført lærerutdanning 


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheter: Studenten

Generell kompetanse: Studenten

- har et aktivt og grunnleggende ordforråd

- har kjennskap til grunnleggende fonologi og grammatikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk, norsk kan være hjelpespråk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og individuelt. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det vil være ukentlig undervisning på samling eller digitalt. Antall undervisningstimer utgjør om lag 103 med lærer, inkludert seminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

- en muntlig eksamen på ca. 20 minutter

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.