Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Innhold

FoU-oppgaven er et selvstendig prosjekt som skal gi studentene erfaring med å systematisk utforske egen lærerpraksis som del av et praksisfellesskap. Tema for FoU-oppgaven skal knyttes til fag 1 og til PEL (pedagogikk og elevkunnskap). I tilknytning til oppgaven blir det gitt innføring i metodologi (eksempelvis aksjonslæring, etnografi, designforskning, casestudier, og lesson study), og aktuelle kvalitative og kvantitative metoder, inkludert analyse av datamateriale. Gjennom kritisk utforsking og oppdatering av eget kunnskapsgrunnlag skal studenten opparbeide utviklings- og endringskompetanse som kan bidra i en lærende skole.

FoU-oppgaven skal normalt skrives i gruppe på inntil tre personer. Det kan søkes om å få skrive individuell oppgave. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon og dokumentasjon av egen praksis, FoU-seminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om det valgte fagdidaktiske temaet i FoU-oppgaven. Studentene skal ha en muntlig presentasjon av prosjektet med støtte i poster.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

For studenter som har engelsk som Fag 1 skal oppgaven skrives på engelsk.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Felles undervisning f.aman. Annfrid Rosøy Steele
f.lekt. Tove Elinor Holmbukt
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Lena Elisabeth Ingilæ Landsem
uni.lekt. Rune Johansen
uni.lekt. Monica Nymoen Hansen
uni.lekt. Linda Hjemgård Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
dosent Svein-Erik Andreassen
f.aman. Annelise Brox Larsen
f.aman. Siw Turid Killengreen
f.lekt. Ingrid Frenning
uni.lekt. Andreas Halvorsen Lødemel
uni.lekt. Mats Jonas Oskarsson
f.lekt. Alv Birkeland
uni.lekt. Brynjulv Grønvik
f.aman. Ragni Vik Johnsen
MAT fag1 uni.lekt. Monica Nymoen Hansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Mats Jonas Oskarsson
f.lekt. Alv Birkeland
ENG fag1 f.lekt. Tove Elinor Holmbukt
uni.lekt. Rune Johansen
f.aman. Annelise Brox Larsen
SAMF fag1 f.aman. Annfrid Rosøy Steele
uni.lekt. Lena Elisabeth Ingilæ Landsem
NAT fag1 f.aman. Astrid Unhjem
f.aman. Siw Turid Killengreen
KRØ fag1 uni.lekt. Linda Hjemgård Johansen
dosent Svein-Erik Andreassen
f.lekt. Ingrid Frenning
NOR fag1 uni.lekt. Andreas Halvorsen Lødemel
uni.lekt. Brynjulv Grønvik
f.aman. Ragni Vik Johnsen