Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk fjerde år i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner. Emnet skal gi studentene inngående kunnskaper om skolen som samfunnsinstitusjon og det ansvaret skolen har for å ivareta sitt samfunnsmandat på en etisk forsvarlig måte. Emnet skal videre gi studentene innsikt i skolen på organisasjonsnivå, og bidra til å utvikle studentenes ferdigheter i å delta i kollegialt samarbeid for å utvikle skolens virksomhet. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli lagt opp i en kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, øvelser, studentpresentasjoner etc. Det legges størst vekt på studentaktive arbeidsmåter.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Undervisning f.aman. Annfrid Rosøy Steele
uni.lekt. Rune Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
dosent Svein-Erik Andreassen
prof. Rachel Elise Jakhelln
uni.lekt. Beate Isaksen Furu
Gruppe 1 5-10 MAT uni.lekt. Rune Johansen
dosent Svein-Erik Andreassen
prof. Rachel Elise Jakhelln
Gruppe 2 5-10 NAT ENG uni.lekt. Rune Johansen
prof. Rachel Elise Jakhelln
Gruppe 3 5-10 SAMF NOR uni.lekt. Rune Johansen
prof. Rachel Elise Jakhelln
Gruppe 4 1-7 MAT ENG uni.lekt. Rune Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
prof. Rachel Elise Jakhelln
Gruppe 5 1-7 BEG NOR uni.lekt. Rune Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
prof. Rachel Elise Jakhelln
Gruppe A f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
dosent Svein-Erik Andreassen
Gruppe B f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
dosent Svein-Erik Andreassen
Gruppe C f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
dosent Svein-Erik Andreassen
Gruppe D f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
dosent Svein-Erik Andreassen