Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-3001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for fjerde år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner og i praksis.


Innhold

Emnet utdyper det profesjonsfaglige perspektivet med tanke på å møte de kulturpedagogiske utfordringene i skolen og læreryrket, som fanges opp gjennom begreper som makt, avmakt, disiplinering og myndiggjøring. Skolens sluttmål kan kun nås dersom elevene møter skole og lærere som evner å ivareta deres individuelle og kulturelle forutsetninger. Begrepet kulturell kapital vil stå sentralt for å utvikle studentens forståelse av skillet mellom analytiske (f.eks. kulturelle og relasjonelle) og normative (f.eks. egenskaps- og individorienterte) forståelsesmåter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter, FOU-prosjekter, ekskursjoner og tverrfaglig arbeid, organisert som seminarer, forelesninger og prosjektarbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy og innhold som integreres gjennom undervisningen.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.12.2021 innlevering 07.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Undervisning felles dosent Anne Eriksen
f.aman. Annfrid Rosøy Steele
dosent Tove Leming
stip. Gørill Warvik Vedeler
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
prof. Jon Håkon Schultz
prof. Rachel Elise Jakhelln
f.aman. Olav Kansgar Straum
uni.lekt. Brynjulv Grønvik
f.aman. Ragni Vik Johnsen
uni.lekt. Beate Isaksen Furu
Gruppe 1 f.aman. Annfrid Rosøy Steele
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
prof. Rachel Elise Jakhelln
f.aman. Olav Kansgar Straum
uni.lekt. Beate Isaksen Furu
Gruppe 2 f.aman. Annfrid Rosøy Steele
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
uni.lekt. Marte Liset
prof. Rachel Elise Jakhelln
f.aman. Olav Kansgar Straum
uni.lekt. Beate Isaksen Furu