Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-3510 Metode - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, samt en del av fagdidaktisk master.

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan en utvikler kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan. Prosjektplanen inkluderer å utvikle en strategi (design) for gjennomføring av prosjektet, samt lage en plan for metodebruk, både for datainnsamling og analyse.

Emnet vil vektlegge forskningsetikk og dermed identifisere og drøfte relevante etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen. Gjennom fagbegreper som validitet, reliabilitet, og generalisering og andre begreper som kan være aktuelle for forskningsfeltet vil studentene kunne vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. For studenter som tar master i engelsk fagdidaktikk oppfordres det til å skrive på engelsk

Undervisning

Emnet blir organisert i fellesforelesninger og fagvise seminarer.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Innlevering av prosjektplan på inntil 8 sider (3200 ord) som inneholder:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.