Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

LER-3600 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette omhandler:


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

Ferdighet

Studenten

Kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes selvstendighet og profesjonsfaglige plattform. Studentene skal arbeide mer selvstendig på 4. studieår enn tidligere og skal i hovedsak ha nokså frie rammer til å bestemme hvordan de skal løse undervisningsoppgavene. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 1.-7. årstrinn.

Praksisoppdrag:

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk entreprenørskap, og som planlegges og evalueres i emnet LER-3000.

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før vurdering i praksis: 

●        Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid

●        90% oppmøte i praksis

●        Videreutvikle digital praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse 

Eksamen består av:

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i vurderingsrapporten i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Undervisning Høst 2021
Praksisforberedende møte rådgiver Gjertrud Irene Kalseth