Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MBI-2101 Molekylærbiologi - 14 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk naturvitenskapelig/medisinsk emne i andre studieår på bioingeniørprogrammet. Emnet arrangeres hvert høstsemester.

Innhold

Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk, molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske sykdommer.

Ekstern praksis tilsvarende 1 studiepoeng, vil foregå ved et medisinsk molekylærbiologisk laboratorium.


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, intern og ekstern laboratoriepraksis.

I emnet er det 13 stp. molekylærbiologi, hvorav 3 stp. intern laboratoriepraksis og 1 stp. ekstern laboratoriepraksis som vil foregå ved et medisinsk molekylærbiologisk laboratorium.


Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet. 

 

Eksamen:

Eksamen består av en seks timers skriftlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet:

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: Arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 26.11.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Forelesning f.lekt. Mona Nystad
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Kirstin Janssen
Lab gruppe A f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
Lab gruppe B f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
Seminar f.lekt. Mona Nystad
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.lekt. Maria Sangvik