Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MBI-2102 Hematologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester, og  avsluttes med eksamen i høstsemesteret.

Innhold

Laboratoriemedisin:

Det hematologiske organsystemet og blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi, blodsykdommer som anemi, leukemi mm, normal og unormal hemostase som ved blødning eller trombose, klinisk relevans av laboratorieanalyser som brukes ved diagnose, prognose og behandling, yrkesetikk i forbindelse med blodprøvetaking og analysering av pasientprøver

Laboratorieteknologi:

Generelle analyseprinsipper i hematologi, bestemmelse av hemoglobin, telling og vurdering av blodceller, bruk av celletellere med tolkning av utskrifter, bruk av tellekammer og mikroskop, koagulasjonstester, kvalitetsutvikling og intern kontroll, blodprøvetaking


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid som utforming av vitenskapelig plakat og instruksjonsvideo, seminarer og intern og ekstern praksis.

Intern praksis i form av 5 laboratoriekurs. 2 dager ekstern praksis innen hematologi og koagulasjon, samt 3 morgenrunder med blodprøvetaking.  

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).


Eksamen

Muntlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakterene A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-105 Hematologi 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.aman. Vivian Hætta Berg
Lab gruppe A uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Lab gruppe B uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Seminar uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Felles lab uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Diverse uni.lekt. Jill-Tove Indrevik