Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre med eksamen i vårsemestert på andreåret ved bioingeniørutdanningen. 

Innhold

Laboratoriemedisin: 

Immunologi og immunhematologi. Immunapparatets oppbygning og funksjon, immunresponser og regulering av immunsystemet, organisering og uttrykk av immunsystemets gener, komplementsystemet, immunbetinget vevsskade, autoimmunitet, autoimmune sykdommer og immundefekter, transfusjonslære, transfusjonskomplikasjoner, transplantasjonsimmunologi, blodgruppeantigener, antistoffer og deres kliniske betydning, blodgivertjeneste.

Laboratorieteknologi: 

Immunologiske analyse metoder, immunologisk diagnostikk, metoder i blodtypeserologi, utredning av immunhematologiske problemer, kvalitetsutvikling og intern kontroll.


Hva lærer du

Ved fullført emne i MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin skal studenten kunne: 

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, videoforelesning, videofilm som forberedelse til laboratoriekurs, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Ekstern praksis er på 3,5 studiepoeng: 7 virkedager ved immunhematologisk laboratorium, pretransfusjons testing, tapping av blodgivere og fremstilling av blodkomponenter


Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen, 5 timer, som bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet:

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-108-B Immunologi og transfusjonsmedisin 18 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Kirsti Hokland
Lab gruppe A uni.lekt. Kirsti Hokland
Lab gruppe B uni.lekt. Kirsti Hokland
Seminar uni.lekt. Kirsti Hokland
Felles lab uni.lekt. Kirsti Hokland