Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MBI-2105 Statistikk for laboratoriet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over ett semester (høst), og  avsluttes med eksamen før jul.

Innhold

Basale statistiske begreper. Deskriptiv statistikk. Konfidensområder. Hypotesetesting. Regresjon og korrelasjon. Referanseområder og analysemetoders diagnostiske verdi. Metodevalidering. Bruk av statistisk programvare. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, datalab (seminar), og oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen (varighet en uke), og en tre timers skriftlig skoleeksamen. Hjemmeeksamen teller 40% og skoleeksamen 60% i bedømmelsen med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

 

Arbeidskrav: Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 10.12.2021 innlevering 10.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-109 Statistikk 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning f.aman. Vivian Hætta Berg
Seminar f.aman. Vivian Hætta Berg