Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår - 50 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av 6 delemner (1.1-1.6) samt langsgående temaer (ProfKom og VitKom) som inngår i noen av delemnene:

Delemne1.1 har undervisning sammen med andre studenter som tar emnet HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag. Emnet har et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk og kommunikasjon. Delemnet gir også en innføring i læring i en akademisk kontekst medvekt på muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff med kritisk kildebruk. Delemnet er en start på de langsgående temaene ProfKom og VitKom. Det inneholder obligatorisk utplassering i sykehjem.

Delemne 1.2 gir introduksjon til grunnleggende humanbiologisom inkluderer lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære. Delemnet inneholder obligatorisk førstehjelpskurs og utplassering på legekontor/tannlegekontor.

Delemne 1.3 omhandler fordøyelse, metabolisme og ernæring, med fokus på biokjemi, fysiologi og histologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. Delemnet omfatter også introduksjon til medisinsk statistikk der de vanligste statistiske analyseteknikker blir beskrevet.

Delemne 1.4 gir en introduksjon til lungenes, nyrenes, hjertets og sirkulasjonssystemets normale anatomi, histologi og fysiologi, en introduksjon i generell/basal farmakologi.

Delemne 1.5 har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

Delemne 1.6 gir en introduksjon til tenner og tenners støtteapparat. Studentene får en innføring i de ulike kliniske odontologiske disipliner og i sentrale begreper innen odontologi. Studentene skal også gjennomføre enkle boreøvelser på plasttenner.

 

Praksis

Minimum 2 dager med hospitering eksternt på tannklinikk, samt hospitering internt på Universitetstannklinikken


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne:

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, case-arbeid, laboratorieundervising, oppgaveskriving, demonstrasjoner og praktisk ferdighetstrening.

Eksamen

Eksamen

Eksamen består av en 6 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes til bestått/ikke bestått.

 

Arbeidskrav

For å få framstille seg til eksamen i ODO-1004, er det flere arbeidskrav som skal være godkjent. Arbeidskrav vil spesifiseres for hvert delemne og kravene beskrives nærmere i dokumentet «Arbeidskrav» som gjøres tilgjengelig i Canvas ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav:

 

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen, gis det adgang til kontinuasjons-/ utsatt eksamen.

Se også Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-1501 Medisin 1. studieår


Emnet overlapper disse emnene

MED-1501 Medisin 1. studieår 42.5 stp
Undervisning Høst 2021
PROFKOM Gruppe 1 prof. Anne-Sofie Furberg
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
PROFKOM Gruppe 2 f.aman. Elisabeth Olstad
f.aman. Einar Kristian Borud
PROFKOM Gruppe 3 prof. Tore Solberg
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
PROFKOM Gruppe 4 f.aman. Morten Skandfer
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
PROFKOM Gruppe 5 prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Øivind Irtun
PROFKOM Gruppe 6 prof. Anne Sameline Grimsgaard
prof. Torkjel Tveita
PROFKOM Gruppe 7 f.aman. Torsten Risør
stip. Hilde Espnes
PROFKOM Gruppe 8 f.aman. Tove Skjelbakken
f.aman. Einar Bugge
PROFKOM Gruppe 9 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
stip. Silje Udjus Johansen
PROFKOM Gruppe 10 f.aman. Hallvard Lilleng
uni.lekt. Solveig Nergård
PROFKOM Gruppe 11 prof. Hebe Desiree Kvernmo
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
PROFKOM Gruppe 12 f.aman. Geir Bertelsen
f.aman. Hildegunn Norbakken Granslo
PROFKOM Gruppe 13 f.aman. Unni Ringberg
PROFKOM ODO Gruppe a f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Guro Møller
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
PROFKOM ODO Gruppe b uni.lekt. Hans-Erik Rahm
PROFKOM Gruppe 14 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Markus Thomas Rumpsfeld
uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
PROFKOM Gruppe 15 prof. Lars Marius Giske Ytrebø
f.aman. Iina Marja Javo