Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ODO-2503 Oral økologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet bygger på oralt relevante temaer undervist i 1. og 2. studieår. Emnet består av ulike fagkomponenter: Orale funksjoner, oral fysiologi, oral patologi, oral mikrobiologi, odontologisk farmakologi og toksikologi, kost og ernæring, forebyggende tannhelsearbeid.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet integrert Master i odontologi, og tilbys ikke som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Hva lærer du

Balansen mellom helse og sykdom påvirkes i et dynamisk samspill mellom mange faktorer. Emnet Oral økologi tar sikte på å gi en helhetlig forståelse av dette samspillet basert på kunnskap om oral biologi.

KUNNSKAPER:

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og kasuistikker. Emnet består av ulike fagkomponenter og undervises i hele høstsemesteret.

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske seminarer. Det er krav om 80 % deltakelse på obligatoriske aktiviteter for å kunne fremme seg til eksamen.

Emnet evalueres med en skriftlig skoleeksamen (4t) med bokstavkarakterer A-F (hvor F er styk) i slutten av 5. semester. Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas på nytt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 13.12.2021 innlevering 13.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning Første gang: Se timeplan på nett

Forelesning oral økologi prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
f.aman. Mohammed Hasan Hussein Al-Haroni
George Belibasakis
Forelesning toksikologi prof. Berit Elisabeth Bang
f.aman. Bo Wold Nilsen
f.aman. Solveig Føreland
Forelesning farmakologi prof. Berit Elisabeth Bang
f.aman. Kurt Kristiansen
f.aman. Paula Hanna Therese Frid
f.aman. Bo Wold Nilsen
f.aman. Solveig Føreland
Seminar Berit Tømmerås
stip. Tracy Munthali Lunde
Seminar oral økologi prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
George Belibasakis