Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ODO-2514 Dentale biomaterialer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

For å starte på emnet må alle emner på 2.studieår være bestått, dvs, ODO-2005, ODO-2006 og ODO-2007. Emnet er teoretisk rettet.


Innhold

Emnet skal gi detaljerte kunnskaper om de vanligst brukte dentale biomaterialer inkludert kjemisk sammensetning, bruksegenskaper, forsvarlig behandling og bivirkninger for pasient og arbeidsmiljø.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Hva lærer du

Læringsmålene vil i noen grad overlappe med målene for emnet ODO-2513 Propedevtikk. Etter gjennomgått kurs skal studenten ha:

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

 

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det undervises også på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Mange av forelesningene og seminaren er nettbaserte.

Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering sammen med emnet ODO-2513 Propedevtikk, for å fange opp eventuelle problemer og informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Dette må ses i sammenheng med at den teoretiske delen, som undervises i dette emnet, er viktig for å bestå den praktisk kliniske delen og arbeidskravene i emnet ODO-2513 Propedevtikk. Studenter som har utfordringer med å bestå den praktiske delen i emnet ODO-2513 Propedevtikk, skal informeres skriftlig om dette.


Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske seminarer. Det er krav om 80 % deltakelse på obligatoriske aktiviteter for å kunne fremme seg til eksamen.

Dentale biomaterialer evalueres med en skriftlig 5 timers skriftlig skoleeksamen i slutten av 5. semester. Den skriftlige eksamen evalueres med bokstavkarakterer A - F.

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen ved ikke bestått, og til utsatt eksamen med gyldig legeerklæring. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas om igjen.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 24.11.2021 innlevering 24.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan på nett
Videoforelesning biomaterialer Elsa Hilda Sundsvold
Steinar Sundt
uni.lekt. Lidvard Hjørungnes
Ida Johanne Klaudiussen
uni.lekt. Guro Møller
uni.lekt. Lill-Katrin Nilsen
uni.lekt. John Magnus Nergård
uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
uni.lekt. Lisa-Marie Bræck
uni.lekt. Stine-Marie Ingeborg Lilleengen
f.aman. Bo Wold Nilsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Mia Karoline Tønderlund
Josef Tesfu Weldu
uni.lekt. Ulla Kristina Hallin
Seminar biomaterialer f.aman. Bo Wold Nilsen
prof. Ulf Thore Örtengren