Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ODO-3005 Ekstern praksis del 1 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på intergrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Ekstern praksis perioden på 7.semester strekker seg fra semesterstart i august til semesterslutt i desember, ca 4 mnd. Eksterne praksis er en sentral del av tannlegeutdannelsen, og studentene får en stor del av sin kliniske praksis ved eksterne tannklinikker. Hensikten er at eksterne praksis skal gi studentene forståelse og kunnskap om alle sider ved tannhelsearbeid. Fokuset skal være på forebyggende erfaringsbasert virke og hensiktsmessig terapi, og at alle grupper i samfunnet har samme rettigheter i forhold til tannhelse. I den kliniske praksisen skal det sentrale være at man ser hele pasienten og pasientens egne behov. Den kliniske praksisen skal gjennomføres med gode kunnskaper om de ulike fagfeltene.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2504 Samfunnsodontologi, ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

 

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klinisk arbeid under veiledning fra ekstern veileder, demonstrasjoner, utadrettet virksomhet, nettbaserte forelesninger og seminarer, selvstudier, samt oppfølgingsseminarier etter endt ekstern praksis periode.

Under utplasseringen skal det foregå en gjennomgang av både de generelle og emnespesifikke mål. Hovedvekten legges på forebyggende behandling og enklere form for tannbehandling. Studentene skal sammen med klinisk veileder delta i utredning av kompliserte pasienter og lage en behandlingsplan for disse. Studentene skal samarbeide med de andre yrkesgruppene på tannklinikken. Videre skal studentene i løpet av ekstern praksis skrive en oppgave om et selvvalgt tema.


Eksamen

Emnet ekstern praksis vurderes til bestått/ ikke bestått. Ekstern praksis perioden må tas fortløpende over et semester, og kan ikke deles opp i mindre enheter. Fravær på mer enn 20% medfører at ekstern praksis ikke får bestått.

Emnet vurderes med fortløpende individuell evaluering sammen med veileder på den eksterne tannklinikken. Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatoriske arbeidsoppgaver. Disse gis av Instituttet, og kan variere noe fra år til år. Hovedvekten legges på forebyggende behandling, og enklere form for tannbehandling.

Etter ekstern praksis perioden arrangeres det to obligatoriske seminarer i begynnelsen av 8. semester, hvor oppnådde læringsmål for utplasseringen diskuteres, og gjennomførte arbeidsoppgaver presenteres i plenum.

Dersom det i løpet av praksisperioden viser seg at studenten står i fare for ikke å bestå emnet ekstern praksis, så skal Instituttet varsle studenten om dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått ekstern praksis, kan studenten ta opp emnet ekstern praksis en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan på nett Studentene tar selv kontakt med den eksterne tannklinikken de skal være på for å avtale oppmøtetidspunkt første dag.