Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PED-1007 Digitale verktøy og læring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan tas som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Digitale verktøy er viktige redskap i kunnskapssamfunnet. Læring skjer i økende grad i samspill med digitale verktøy, ved at den organiseres inn i- og tas i bruk for å lære kunnskap og ferdigheter. Dette emnet omhandler hvordan digitale verktøy kan fremme læring, og om utfordringer og muligheter ved å ta i bruk digitale verktøy i undervisning. Emnet vil introdusere ulike perspektiver på læring, fokusere på studentenes refleksjon over eget læringssyn, og hvordan det spiller sammen med teknologi. Emnet vil også gi en forståelse for teknologiens møte med ulike kunnskapspraksiser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Emnet har et omfang på 20 timer forelesninger med studentaktivitet (10 dobbeltimer) og 20 timer seminar på campus (10 dobbeltimer).

Mellom undervisningsøkter vil det være mulighet for digital kommunikasjon og formidling av læringsressurser fra emnet.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Detaljert informasjon om arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.

Eksamen:

Studenten skal levere en vurderingsmappe. I denne mappen inngår

Før innlevering av vurderingsmappen kan studenten forbedre/ videreutvikle tekster som tidligere er levert som arbeidskrav.

Vurderingsmappen er en individuell innlevering på til sammen 3000-5000 ord.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 19.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.