Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PED-3903 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Forbeholdt mastergradsstudenter i spesialpedagogikk

De obligatoriske emnene (PED-3037 og PED-3055 / PED-3038 og PED-3059) og de spesialpedagogiske valgemnene i masterstudiet bør være påbegynt eller fullført.


Studiepoengreduksjon

PED-3901 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave 40 stp

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som gjennomføres under veiledning. Normalt vil oppgaven tematisk være knyttet til ett eller flere av mastergradsemnene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan etter søknad tillates å levere på engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Studentene får oppnevnt egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller i grupper. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt.

Veiledningsrammen er satt til 52 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert annet år.


Eksamen

Når alle eksamener i både obligatoriske- og valgemner emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av mastergradsoppgave og muntlig eksamen.

Mastergradsoppgaven skal normalt ha et omfang på inntil 60 maskinskrevne A4-sider (12 punkts skriftstørrelse, linjeavstand 1,5). Det er anledning for at to studenter skriver masteroppgave sammen, etter søknad. Omfanget på oppgaven skal da være inntil 90 sider.

Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven. Studenter som skriver sammen, gjennomfører muntlig eksamen individuelt. Muntlig eksamen fungerer justerende til karakteren på mastergradsoppgaven.

Det gis bokstavkarakter ut fra skalaen A til F, der F er ikke-bestått.

Innlevering skjer i MUNIN senest 1. november for høstsemesteret og 15. mai for vårsemesteret. Om innleveringsdato faller på en helligdag vil frist for innlevering utsettes til neste ordinære virkedag.

Ved karakteren F på mastergradsoppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form (jfr Eksamensforskriften § 22) til ordinær frist påfølgende semester.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.