Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et videreutdanningstilbud på masternivå.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

PED-6343 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 15 stp

Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet 

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning: 


Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

- Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp. 

Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Søker skal stå i, eller må etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer.  

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha;

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger à 2 dager, pr semester.  

Emnet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. 

Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. 

Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

 

Eksamen og vurdering:

Eksamen i emnet består av en skriftlig og en muntlig eksamen som begge vurderes til bestått /ikke bestått. Begge eksamensformene må være vurdert til bestått for å få studiet godkjent. 

Gruppa skal gjennomføre en veiledningsøkt hvor de ulike deltagerne skal ivareta ulike roller.  Deretter skal veiledningssekvensen analyseres. Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling  for veiledningssekvensen 30 minutter før eksamen starter. Den enkelte student møter med en problemstilling/case som kan ligge til grunn for veiledningssekvensen.  Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen. 

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for å melde seg til kontinuasjonseksamen er 15. august i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 17.09.2021 innlevering 01.10.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.