Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PED-6341 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Praktisk/teoretisk emne på masternivå. Studiet er delt i to emner à 15 stp. med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Den ene valgfrie modulen med spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede 15 stp. Den andre med spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer 15 stp. 

Utdanningen danner grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master- og PhD nivå.

Emnet overlapper disse emnene: 

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

PED-6316 Veiledning for nyutdanna lærere i skole og barnehage - del 1 15 stp

Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Emnet kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnet gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Studentene tar utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende rammer og mål for veiledning for studenter/ nyutdannede/ kollegaer. 

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning: 


Søknadsfrist

- Søknadsfrist 01.03 på  Utdanningsdirektoratets nettsider

- Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring, minst 3 år /180 stp. 

Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer eller barnehagelærer etter endt  utdanning. Søker skal stå i, eller etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer. 

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

Studenten har: 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne: 

Kompetanse:

Studenten skal kunne: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes til instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. 


Undervisning

Undervisnings- og arbeidsform

Emnet evalueres fortløpende etter den enkelte samling og etter endt studieår. Det forventes at studentene deltar i evaluering av studiet. 


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves aktiv deltakelse på samlingene. Erfaringslæring inngår som en viktig del i utdanningen og det er derfor krav om et veiledet praksiselement i emnet. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer. 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

​Eksamen består av: 

Gruppa skal gjennomføre en veiledning hvor de ulike deltakerne skal ivareta ulike roller, deretter skal veiledningssekvensen analyseres. 

Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling 30 minutter før muntlig eksamen starter. Den enkelte student møter med en problemstilling/ case som skal ligge til grunn for veiledningssekvensen.  Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen. 

Eksamen vurderes individuelt med "Bestått" / "Ikke bestått". 

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.