Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Hovedvekten i emnet er knyttet til observasjon av klasseledelse og læringsmiljø. Det er i tillegg en ambisjon at studenten i førsteårspraksis skal involveres i noen avgrensede sekvenser av undervisningen. I dialog med praksislærer avklares grad av studentinvolvering.

 

Studentene planlegger, gjennomfører og dokumenterer en systematisk observasjon. Gjennom refleksjon over observasjon sammen med medstudenter og praksislærer gir emnet en introduksjon til læreryrket. Det legges særlig vekt på klasseledelse og tilrettelegging for et godt læringsmiljø.


Opptakskrav

Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

 

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Undervisning Høst 2021
Praksis Praksis er i ukene 38 og 39. Totalt hele 10 dager.