Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i utfordringer knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar.

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet. 


Opptakskrav

 Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 

Ferdigheter

Studenten kan;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes Tid: ca 20 min

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning rådgiver Geir Gabrielsen
stip. Gørill Warvik Vedeler
prof. Astrid Strandbu
f.bibl. Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
uni.lekt. Hella Veierud Busch
Seminargruppe 1 rådgiver Geir Gabrielsen
prof. Astrid Strandbu
uni.lekt. Kristine Nordman-Strand
Seminargruppe 2 uni.lekt. Ingrid Cathrin Nordli
rådgiver Geir Gabrielsen
prof. Astrid Strandbu
Seminargruppe 3 rådgiver Geir Gabrielsen
prof. Astrid Strandbu
Seminargruppe 4 uni.lekt. Tove Beate Jensen
rådgiver Geir Gabrielsen
prof. Astrid Strandbu
uni.lekt. Hella Veierud Busch