Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er det andre av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen ved UiT. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Innhold

Emnet fokuser på lærerens ledelse av læringsprosesser som har to hovedelementer: utvikling av profesjonskompetanse og kunnskap om lærerens rolle i skolen.  

Profesjonskompetansen handler om at læreren med stor grad av selvstendighet kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling. For å kunne bidra til at læreren kan lede læringsprosesser trenges det innsikt i og forståelse for verdier og prinsipper i norsk skole som et fundament for lærerens profesjonsutøvelse. Emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta det lokale, nasjonale og globale perspektivet. I dette inngår også at studentene har en profesjonell holdning til og kan reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål lokalt og globalt. Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene.

Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes sosiale og faglige utvikling. God ledelse er nødvendig for å bygge et konstruktiv og inkluderende læringsmiljø og for å møte elever, foresatte, og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. studieår.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper og praktiske øvelser.

På seminar arbeider studentene i grupper og tolker og analyserer pedagogiske case og presenterer analyse for medstudenter som gir respons.

 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av: 

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.