Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PRO-2804 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Lean oversikt

Kaizen

Teams

Kartlegging av verdier og verdistrømmer

Flyt, trekk og perfeksjon

Kaizenhendelser

Leanetablering


Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Om leanprinsipper, verdi, sløsing og andre størrelser

- Om kontinuerlig forbedring, implementering av lean, dokumentstyring og roller og ansvar

- Om hvordan team bygges opp, fungerer i en prosess og hvilke teamverktøy som finnes

- Om kundens krav og behov, verdier, verdiøkning og former for sløsing

- Om flyt, trekk og perfeksjon og underliggende teori

- Om FMEA, Poka Yoke, 5S/6S, Total productive maintenance og standard arbeidsmetode

- Om å strukturere lean og hindringer for suksess

Ferdigheter:

Skal kunne kartlegge prosesser, velge ut lean-prosjekter, utføre dokumentstyring

- Skal kunne sette sammen roller og ansvar i et lean-team, styre teamaktiviteter som idémyldring og systematisk analyse

- Skal kunne kombinere kreative og analytiske team-prosesser

- Skal kunne kartlegge verdistrømmer for tjenester og produksjon

- Skal kunne identifisere sløsing

- Skal kunne kartlegge arbeidsområder, bruke visuelle signaler og opprette en visuell arbeidsplass

- Skal kunne perfeksjonere arbeidsprosesser i forhold til flyt og trekk

- Skal kunne forberede team for Kaizenhendelser og gjennomføre disse

- Skal kunne planlegge leanimplementering og gjennomføre utrulling av lean


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger i klasserom.

Innspilte foredrag på video gjøres tilgjengelig på LMS.

Forelesninger strømmet på nett, med mulighet for studentinteraksjon. Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på LMS.

Det arrangeres en eller to samlinger som hver består av inntil fire dager. På samlingene vil det gjennomføres praktiske øvinger og gruppearbeid knyttet til prosjektoppgaven, eventuelt ekskursjon til bedrift.

Undervisnings- og eksamenspråk er Norsk, men engelsk kan forekomme. Både engelsk og norsk pensummateriale. Om emnet også tas av utvekslingsstudenter kan undervisningen foregå på engelsk om dette aksepteres av øvrige studenter.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er krav om 80 % nærvær ved samlingene for å få rett til vurdering i emnet. Det er én prosjektoppgave som er en del av vurderingen og derfor obligatorisk.

Eksamen og vurdering

En prosjektoppgave teller 50 % for vurderingen.

En skriftlig 3 timers eksamen teller 50 % for vurderingen.

Vurderingen gjøres med en karakterskala fra A til F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Ny prosjektoppgave skal da ikke leveres.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 15.12.2021 innlevering 15.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning f.lekt. Espen Henrik Johannessen