Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emner i spansk på 1000-nivå bygger på SPA-0100, og det anbefales derfor at studenter som skal ta emner på 1000-nivå i vårsemesteret tar SPA-0100 i høstsemesteret.


Innhold

Emnet gir en innføring i spansk grammatikk og ordforråd. I emnet inngår arbeid med tekster, stilskriving, øvelser i grammatikk, oversettelse fra norsk til spansk, oppøving av lytteforståelse og snakketrening. 

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått: 

1. uttale, trykk og bruk av aksenttegn på spansk;

2. artikler;

3. substantivets kjønn og tall;

4. adjektivets kjønn, tall og gradbøyning;

5. personlige og refleksive pronomen;

6. påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord;

7. bøyning og bruk av presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum;

8. verbene hay, estar og ser;

9. verb som gustar;

10. verbalperifraser ir a + infinitiv, estar + gerundium, tener que + infinitiv. 

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer: 

1. presentere seg selv;

2. fortelle om familie og venner;

3. beskrive eget og andres utseende og personlighet;

4. beskrive bydelen og hjemmet sitt;

5. fortelle om hva en gjør en vanlig dag;

6. fortelle om hva en gjør i fritiden og hvilke interesser en har;

7. fortelle om sin neste reise til utlandet;

8. fortelle om hva en gjorde sist sommer;

9. fortelle om viktige hendelser i livet sitt;

10. fortelle om hvordan livet var da en gikk på videregående skole.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk, men studenter som ikke har forkunnskaper må regne med større arbeidsinnsats.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk og spansk.

Eksamensspråk: spansk.


Undervisning

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Undervisningen gis i form av seminarer og legger vekt på praktisk bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene jobber regelmessig med faget og kommer godt forberedt til undervisningen. 

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er 6 undervisningstimer per uke. 

Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravet vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av to deler:

Skriftlig eksamen omfatter oversettelse av ukjent tekst til spansk og oppgaver i grammatikk.

Muntlig eksamen omfatter bl.a. samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Begge deleksamener må ha gyldig karakter (A-E) for å få gyldig karakter på emnet som helhet. Endelig karakter i emnet består av en samlet vurdering, hvor begge deler teller likt, dvs. 50%.

Selv om bare én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen (både skoleeksamen og muntlig eksamen) tas på nytt.

Ingen hjelpemidler er tillatt verken på den skriftlige eller den muntlige eksamen.

Nærmere informasjon om eksamen og vurderingskriteriene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 22.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Forelesning Første forelsning: se timeplan

f.aman. Petr Pitloun
uni.lekt. Raquel Ruiz Pareja
Muntlig eksamen Publiseres senere.