Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SPL-1001 Plan, kultur og næring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

I tillegg til ordinær undervisning på campus, tilbys også emnet nettbasert.


Innhold

Emnet skal gi en introduksjon til samfunnsvitenskap. Særlig vektlegges introduksjonen av tverrfaglig samfunnsforskning med utgangspunkt i studier av samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsplanlegging som kunnskapsbaserte styringsprosesser basert på politiske målsettinger om fremtidig bærekraftig utvikling av regioner, bysamfunn og andre lokalsamfunn. Emnet undersøker samspillet mellom planlegging, dagligliv og næringsliv og det belyses hvordan planleggere trenger forståelse for, og kompetanse i, kulturelle og næringsrelaterte endringsprosesser for å utøve samfunnsplanlegging og -utvikling i ulike geografiske kontekster

Emnet vil også vise samfunnsplanleggingens utfordringer i møtet med næringslivets markedsorientering. Her legger vi vekt på å belyse planleggingens rolle i næringsmessige strukturendinger og muligheter for å balansere næringsmessige, kulturelle og miljømessige hensyn.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis forelesninger (ca. 10 dobbelttimer) og seminarer knyttet til faglig innhold samt lesing og skriving av akademiske tekster, på campus. I tillegg gis dette emnet som et nettbasert tilbud, der forelesninger vil være tilgjengelige via nett.

For studenter som tar dette emnet nettbasert, vil det gis tilbud om fem nettmøter á ca. to timer per gang.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Deltagelse på seminar/nettmøte med innlegg og kommentar, samt innlevering og presentasjon av arbeidskrav. Arbeidskravet gjennomføres som hovedregel i gruppe. For studenter som tar dette emnet nettbasert er individuell gjennomføring mest hensiktsmessig.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen med oppgitt oppgavetekst på ca 10 sider (4000 ord). Skrivetid: 1 uke.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 01.11.2021 innlevering 08.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning prof. Nils Johan Aarsæther
stip. Marie Koksvik Thorsen
Seminargruppe 1 stip. Marie Koksvik Thorsen
Seminargruppe 2 prof. Nils Johan Aarsæther
stip. Marie Koksvik Thorsen
Nettbasert seminar stip. Marie Koksvik Thorsen