Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA) (90 stp). Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 2 stp

Innhold

Emnet er bygd opp rundt oppbygning og særtrekk ved den offentlige organisasjonen og hvordan denne har utviklet seg over tid. Herunder hvordan politiske og administrative strukturer og prosesser på nasjonalt, regionalt, lokalt og overnasjonalt nivå påvirker utformingen av og innholdet i offentlige tiltak. Fokus vil være på hva som påvirker eksistensen av ulike strukturer og prosesser, hvordan disse er utformet i offentlige organisasjoner og hvordan ulike strukturer og prosesser kan ha innvirkning på organisasjonens kapasitet til å levere sine tjenester til brukerne. Emnet bygger på fire hovedtema knyttet til (1) Forvaltning og politikk (2) Særtrekk ved offentlig sektor (3) Organisasjonsfaglig grunnmur og (4) Styringsprinsipper i offentlig sektor.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

 

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. 

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

- Kunne inneha stillinger som ivaretar drift og utvikling av offentlige organisasjoner på måter som ivaretar krav til budsjettdisiplin, effektivitet, arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 30 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier.  Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gis en oppgave som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgaven og besvarelsens form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses i grupper med besvarelser i presentasjoner og diskusjoner på samlingene. Oppgaven kan også være en individuell besvarelse på inntil 3000 ord med tilhørende presentasjon og diskusjon. Individuell besvarelse skal godkjennes av faglærer etter søknad. Arbeidskravet vurderes av faglærer.

Eksamen består av: En hjemmeeksamen (individuell oppgave) med et omfang på om lag 3500 ord.  Skrivefristen er 4 uker.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.10.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.