Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

STV-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert masterprogram i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Kvalifiserte søkere som tidligere har fullført og bestått alle fagemner i programmet kan søke opptak på masteroppgaveemnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå

Studiepoengreduksjon

STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) 30 stp

Innhold

Masteroppgaven skal gjennomføres som et forskningsprosjekt. Den skal enten være en drøfting av en teoretisk eller en empirisk problemstilling. En teoretisk masteroppgave skal gjennomføres på bakgrunn av studier av relevant faglitteratur. En empirisk masteroppgave skal være en teoretisk fundert analyse med utgangspunkt i et innsamlet materiale. Tema og problemstilling skal ligge innenfor studiets tematiske fokus. I tillegg bør problemstillingen fortrinnsvis ta utgangspunkt i et tema som er av relevans for den enkelte students arbeidsplass.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven. Det arrangeres prosjektseminarer i skriveperioden med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En obligatorisk presentasjon av masteroppgaven på et seminar som arrangeres minst 6 uker før innlevering (både høst- og vårsemesteret). Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. I forkant av presentasjonen skal studenten ha levert siste utkast til oppgaven. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Eksamen består av:

En masteroppgave.

Masteroppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter. Masteroppgavens omfang skal være på ca. 14 000 ord (ca. 40 sider), inkludert referanser og noter. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg, men bør begrenses. Dersom to studenter skriver sammen skal omfanget være på ca. 20 000 ord (ca. 55 sider).

Masteroppgaven leveres ved opplasting i Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale Munin innen innleveringsfristen kl. 1500 på innleveringsdagen. Framgangsmåten for elektronisk publisering i Munin er beskrevet på universitetets hjemmesider.

Innleveringsfrist er 1. juni i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret. Det kan gjøres unntak i særtilfeller.

Eksamenskommisjonen består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.


Dato for eksamen

Avhandling innlevering 07.01.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.