Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

TYS-3028 Hvordan lærer vi språk? Tysklærere og tyskelevene som forskere - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i masterdelen av lektorutdanning trinn 8-13, studieretning tysk. 

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter/søkere som er kvalifisert for opptak til masternivå i tysk (se beskrivelse av opptakskrav under).


Innhold

Læreplanen for fremmedspråk definerer innsikt i egen språklæring og språkbruk som ett av hovedområdene for språkundervisningen og fører opp «Språklæring og flerspråklighet» som ett av kjerneelementene i faget.

Hvordan lærer jeg språk(et)? Hvordan bruker jeg språk(et)? Dette er hovedspørsmålene som er underliggende i alle språklæringssituasjonene. Skal man finne svar på dem, må både språklæreren og språkelevene kaste et forskende blikk på egen og de andres språklæring og språkbruk. Med utgangspunkt i elevenes morsmål og eventuelle andre språk de behersker eller holder på å lære undersøkes aspekter ved innlæringen og bruken av målspråket tysk. Det vil da for eksempel settes fokus på aspekter som fleksjon, ordstilling og lignende. Kurset gir innsikt i grunnleggende teorier innenfor språklæring og språkformidling.

Dessuten reflekteres det over 

a) hvordan man kan få innsikt i egen språklæring og språkbruk som voksen og skolert språklærer og 

b) hvordan det kan legges til rette for at elevene selv kan forske på egen språklæring og språkbruk.


Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.


Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i tysk språk og litteratur/kultur, karaktergjennomsnitt C eller bedre. Karaktergjennomsnitt beregnes på bakgrunn av alle emnene som inngår i graden.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar som krever mye egenaktivitet. Undervisningen organiseres som blokk-undervisning med hovedtyngden av undervisningen i august / september. I undervisningen inngår både campusundervisning og digitale tilbud. Kurset omfatter omtrent 24- 30 t. 

Kurset kan også tilbys som rent nettbasert kurs, da med ca. 24 t webinarer (eller en kombinasjon). Kurset tilbys i høstsemestrene, men vil etter avtale også kunne tilbys som selvstudiumsvariant om våren.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gis 1 arbeidskrav som må leveres i undervisningsuke 8. Studenten skal skissere og kritisk vurdere et undervisningsopplegg for et egenvalgt klassetrinn som gjør det mulig for elevene å få et innblikk i egen språklæring og/eller språkbruk.

Eksamen består av: Semesteroppgave, ca. 10 sider. 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. 

Semesteroppgavens oppgavetekst leveres ut i undervisningsuke 9. Det tilbys veiledning av faglærer underveis. Dato for innlevering fastsettes i begynnelsen av semesteret.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve (via Studentweben) er 15. januar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret). Ny eksamensdato kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av februar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret).


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 22.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Forelesning/seminar prof. Beate Hildegard Lindemann