Skriv ut Lukk vindu


 

Idrettsvitenskap - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i idrettsvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:

Alta: 186 485

Tromsø: 186 486


Beskrivelse av studiet

Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå kropps- og bevegelseskultur og de bevegelsesmuligheter som gis i ulike idrettsaktiviteter.

Bachelor i idrettsvitenskap ved Idrettshøgskolen UiT tilbys med muligheter for tre ulike fordypninger i andre studieår. I Alta tilbys fordypningen «Trening, helse, formidling og veiledning». I Tromsø tilbys fordypningene «Ferdighets- og prestasjonsutvikling – med fokus på trenerrollen» og «Fysisk aktivitet og helse – forebygging og rehabilitering».

Første studieår inneholder innføringsemne i idrettsvitenskap, trenings- og bevegelseslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og ulike idrettsaktiviteter, og er en faglig plattform som gir grunnlag for valg av fordypninger senere i studiet.

Andre studieår er en videreføring av første år med undervisning i ulike idretter og teoretiske emner. I fjerde semester skal studentene velge fordypning på 20 studiepoeng.

Tredje studieår innledes med undervisning i forskningsmetode og avsluttes med et større individuelt skriftlig arbeid (bacheloroppgave) knyttet til valgt fordypning.

Fordypningsprosjektet kan tilpasses fordypningsemnet i andre studieår, og er tilrettelagt gjennom ulik innretning og arbeidskrav.

Studentene kan ellers velge 30 studiepoeng med valgfrie emner. Det er lagt til rette for et valgfritt emne (10 studiepoeng) i 5. semester og to valgfrie emner (20 studiepoeng) i 6. semester. Studentene kan velge emner fritt og har selv ansvar for at valgfrie emner er faglig relevant og at disse er praktisk mulig å gjennomføre. Informasjon om særlig relevante emner vil gis i løpet av 2. studieår


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisning organiseres på to måter: For campus Tromsø er undervisning organisert som heltidsstudium, med krav om tilstedeværelse på campus. For campus Alta er undervisning samlingsbasert - og nettstøttet.

Undervisningen gis i form av både fysiske og digitale forelesninger, seminarer, øving og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap, og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper.

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal tilegne seg og utøve ulike ferdigheter i idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.For campus Alta er det obligatorisk deltagelse på samlinger.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Det er lagt til rette for at studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette fortrinnsvis i 4. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelor-student. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses.

Jobbmuligheter

Det er et stadig økende behov for personer med kompetanse innen idrett, trening og helse. Med en bachelor i idrett har du mange muligheter både i privat og offentlig sektor. Her er noen eksempler:

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer du for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Videre studier

En bachelorgrad i idrettsvitenskap kvalifiserer for å søke opptak på masterstudier innenfor fagområdet. UiT tilbyr blant annet et masterstudie i idrettsvitenskap.

Studiet kan også danne grunnlaget for opptak til ulike videre- og etterutdanninger. Ønsker du å bygge på med lederkompetanse kan erfaringsbasert master i Ledelse gi deg det du trenger. Innen helse tilbyr UiT flere spennende retninger, for eksempel master i Public Health eller erfaringsbasert master i Velferdsendring.