Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

Emnet er andre del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshops og gruppesamlinger.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en innføring i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet er organisert i 2 temaer :

Tema 1 : Opplæring i kognitive tester

Tema 2 : Opplæring i personlighetstesting.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Tema 1:

Det blir gitt 6-8 timers undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert gruppearbeid med fremføring og drøfting av testresultater.

Studentene får teoretisk forberedelse og praktisk trening i selv å administrere tester.

Tema 2:

Temaet vil bli dekket i felles undervisning, i workshop og i gruppesamlingene.


Eksamen

Arbeidskrav: 1) All undervisning og praksi forutsetter deltakelse med 80 % oppmøte.

2) Aktiv deltakelse i gruppeaktivitetene

3) Tema 2: Refleksjonsnotat over oppgitt tema. Notatet vurderes til godkjent/ikke godkjent av mentor. Notatene danner grunnlaget for et sammenfattende reflekssjonsnotat på 6 semester.

Eksamen: Består av to deler som vurderes til bestått eller ikke bestått av kursansvarlig lærer (tema 1)

Tema 1:

1. Hver student må gjennomføre et testopptak med WAIS. Den praktiske gjennomføringen vurderes til bestått eller ikke bestått av praksislærer og emneansvarlig.

2. Hver student skal fremføre testresultater og fortolkning av disse i en workshop. 

Det gis kontinuasjonsadgang tidlig i det påfølgende semester ved karakteren ikke bestått.