Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-2004 Organisasjonsteori: Endring og ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Innhold

Med bakgrunn i ulike organisasjonsteoretiske perspektiver belyses betingelsene for å endre organisasjoner, lederens rolle i endringsprosesser, og konsekvensene av slike endringer.

 

Følgende delemner belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

- En hjemmeeksamen på omlag 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på om lag 3.000 ord.

- En 3 timers skoleeksamen.

Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både hjemmeeksamen of skoleeksamen må tas på nytt.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 14.04.2021 innlevering 21.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSV-201 Offentlig politikk og organisasjonsteori 10 stp
Undervisning Vår 2021
Orienteringsmøte bachelorprogrammet: 10.01.17 kl. 10.15, rom B1005 Faglig ansvarlig: Even Nerskogen
Forelesning f.aman. Kristin Woll
Første gang: Se timeplan