Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i bachelorgrad i russlandsstudier men kan erstattes av RUS-1110 Innføring i russisk litteratur.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det postsovjetiske Russlands politiske, samfunnsmessige og kulturelle utvikling fra 1991 til idag, dets politiske og administrative institusjoner, rettsvesen, statlige organisasjoner og politiske kultur.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk og norsk

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen består av  forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 19.05.2021 innlevering 19.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning Arbeidskrav: uke 11 og uke 12

f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
prof. Andrei Rogatchevski
Skoleeksamen Dato eksamen: XX dato er foreløpig og kan bli forandret.