Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ARK-2029 Mellom søppel og kulturarv: introduksjon til samtidsarkeologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 2. eller 3. studieår.  

Det passer som valgemne i sosiologi, sosialantropologi, historie, samfunnsplanlegging, kunstvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Arkeologi er tradisjonelt forbundet med studie av fjern fortid. Samtidsarkeologien vender blikket mot vår egen tid og den nære fortid, og undersøker hvordan studiet av moderne ting, søppel og ruiner kan bidra til ny kunnskap. Forskningsfeltet oppsto i USA på 1970-tallet og er i dag det kanskje raskest voksende i arkeologifaget. Dette emnet tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiske problemstillinger, arbeidsmåter og teori.

I løpet av kurset vil studentene få kunnskap om sentrale samtidsarkeologiske perspektiv og forskningsbidrag. Dette omfatter blant annet hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til å utvide og problematisere samfunnsfaglige forståelser av sosiale og kulturelle forhold. Kurset tar også opp forhold vedrørende problematisk og marginalisert kulturarv, og gir innsikt i debatter vedrørende kulturarvens estetisering og verdisetting.

Kurset gir kjennskap til samtidsarkeologisk forskningsmateriale, som forbruksvarer, søppel/avfall, ruiner og krigsminner. Det presenterer ulike perspektiv og metoder for å forstå og analysere dette materialet.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer med forelesning og seminarer, samt en ekskursjon i Tromsø-området.

Forelesningene gir studentene en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiens framvekst, samt en bred oversikt over sentrale perspektiv og problemstillinger i dagens samtidsarkeologiske forskning. Seminarene skal gi studentene erfaring i å diskutere faglige spørsmål med utgangpunkt i disse perspektivene. Ekskursjonen gjør studentene kjent med moderne ruiner/kulturarv, og brukes som grunnlag for å eksemplifisere perspektiv fra undervisningen og til en utvidet forståelse av samtidsarkeologiske tilnærminger.


Eksamen

Arbeidskrav:

2 skriftlige innleveringer

For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten ha innlevert begge mappeoppgavene. Oppgavene leveres til nærmere angitte frister i løpet av semesteret.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Eksamen og vurdering:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på 4-5 sider (ca. 1500 ord) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Kontinuasjons­eksamen:

Dersom de skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Dato for eksamen

Mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer innlevering 21.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.