Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BED-2046 Anvendt metode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp

Innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene innen forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemstillinger. Studentene vil få en generell oversikt over sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I løpet av kurset vil studentene få øvelse i å gjennomføre en forskningsprosess hvor kvalitative og kvantitative metoder benyttes for innsamling, analyse og rapportering av data. Emnet vil gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgaver under veiledning.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

Semesteroppgave (40%) og en fire timers skriftlig skoleeksamen (60%).

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 05.05.2021;Kort hjemmeeksamen utlevering 19.05.2021 innlevering 19.05.2021;Semesteroppgave innlevering 05.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.